Boekingsvoorwaarden Saxojoe

Saxofonist Saxojoe wordt vertegenwoordigd door het artiestenbureau Artistbookings. 

Bij een optreden gelden de volgende boekingsvoorwaarden.

BOEKINGSVOORWAARDEN

versie 2023.1

Download: https://artistbookings.nl/algemene-voorwaarden

Van toepassing op offertes van en overeenkomsten gesloten door Saxojoe. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artist Bookings v.o.f.
Planetenbaan 16
3606 AK Maarssen
Tel.: +31 (0) 85-8771277
KVK 27314457

INHOUD

Artikel 1. DEFINITIES
Artikel 2. WERKINGSSFEER
Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
Artikel 5. RECHTEN
Artikel 6. PRIJZEN
Artikel 7. BETALINGEN
Artikel 8. ANNULERING
Artikel 9. KLACHTEN.
Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
Artikel 11. ONTBINDING
Artikel 12. OVERMACHT
Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Artikel 14 GESCHILLEN.

Artikel 1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

“Saxojoe”, saxofonist Jeroen Kraaij, vertegenwoordigd door Artist Bookings gevestigd te Utrecht. 

“Opdrachtgever”, degene die Saxojoe een opdracht verstrekt voor het geven van een muzikaal optreden, een workshop of andere diensten, zulks in de ruimste zin;

“Optreden”, het door Saxojoe geleverde muzikale optreden;

“Toeleverancier”, degene die zich direct of indirect jegens Saxojoe heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging;

“Wederpartij”, de Opdrachtgever of Toeleverancier;

“Meerwerk”, alle wijzigingen en/of aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Saxojoe en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

“Rider”, speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot het optreden van Saxojoe, alsmede met de aard van de gecontracteerde prestaties, welke bepalingen onlosmakelijk verbonden zijn met de overeenkomst.

Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Artist Bookings en op alle overeenkomsten die worden gesloten met de Wederpartij. Afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden, met name die opgenomen zijn in de algemene voorwaarden van de Wederpartij, zijn niet bindend voor Artist Bookings, tenzij deze expliciet schriftelijk door Artist Bookings zijn aanvaard.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN
Alle aanbiedingen van Artist Bookings, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend. Een aanbieding wordt een definitieve overeenkomst wanneer de Opdrachtgever de boeking mondeling of per e-mail bevestigt bij Artist Bookings. Op dat moment bevestigt Artist Bookings ook aan de Wederpartij dat de overeenkomst is gesloten. Artist Bookings zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij verstrekken. De Wederpartij moet ervoor zorgen dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst binnen 7 (zeven) dagen na de dagtekening in het bezit is van Artist Bookings. Als Artist Bookings het ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de Wederpartij heeft ontvangen, heeft Artist Bookings het recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens het recht op nakoming. Dit kan gebeuren zonder dat Artist Bookings schadeplichtig is, op voorwaarde dat dit binnen een redelijke termijn aan de Wederpartij per post, fax of e-mail wordt meegedeeld. Meerwerk wordt apart in rekening gebracht en berekend op basis van de condities die zijn overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Artist Bookings hier expliciet schriftelijk mee heeft ingestemd voorafgaand aan het evenement.

Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT
Door het aangaan van de overeenkomst met Artist Bookings verklaart de Opdrachtgever volledig bekend te zijn met de prestaties van de Artiest en/of de Toeleverancier, evenals met de soort en/of aard van de gecontracteerde prestaties.

De Artiest is verplicht om ruim van tevoren aanwezig te zijn met alle benodigde materialen voor het Optreden, tenzij schriftelijk van tevoren is overeengekomen dat bepaalde benodigdheden voor het Optreden worden geleverd door Artist Bookings, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier.

De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

De Opdrachtgever garandeert dat:

Bij een openlucht Optreden is er een podium aanwezig dat deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, zodat de weersomstandigheden redelijkerwijs geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de Artiest, Toeleverancier en/of Artist Bookings. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium.

Indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzakelijk maken, in overleg met Artist Bookings een professionele ordedienst ter plekke aanwezig is. De Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het handhaven van de orde tijdens de opbouw, het Optreden en de afbouw.

De Artiest de afstand tussen de kleedkamer en het podium ongestoord en veilig kan afleggen.

Er voor de Artiest een nette en afsluitbare kleedkamer aanwezig is, voorzien van de benodigde wasgelegenheid, schone en deugdelijke sanitaire voorzieningen, voldoende tafels en stoelen, een spiegel en noodzakelijke verwarming.

Indien blijkt dat de populariteit van de Artiest op de datum van het evenement aanzienlijk is gestegen ten opzichte van het moment van het aangaan van de overeenkomst, er eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen. Bij gebreke hiervan is Artist Bookings gerechtigd het betreffende Optreden te annuleren zonder schadeplichtig te zijn.

Indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze vóór het sluiten van de overeenkomst met Artist Bookings van toepassing zijn verklaard op het Optreden, zal de Opdrachtgever deze Riders ook naleven. Artist Bookings zal in dat geval de Opdracht te annuleren zonder hierdoor schadeplichtig te worden; indien de Artiest gebruik maakt van Riders en deze door de Artiest vóór het sluiten van de overeenkomst met Artist Bookings van toepassing zijn verklaard op het Optreden, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd. Artist Bookings zal in het voorkomende geval Opdrachtgever omgaand informeren over de door de Artiest gehanteerde Riders.

De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn dat: de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het Optreden, tijdens het Optreden per uur recht heeft op minimaal twee gratis consumpties (inhoudelijk in overleg), tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen; de Artiest en zijn medewerkers, die noodzakelijk aanwezig moeten zijn bij het Optreden, recht heeft op een [gratis] eenvoudige, gezonde, voedzame maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 4 (vier) uur duurt; de Artiest gerechtigd is elk gecontracteerd uur 10 (tien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Artist Bookings.

Artist Bookings behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk tien (10) dagen voor de datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de Artiest op de datum van het evenement een televisieoptreden c.q. tv opname en/of een buitenlandse tournee heeft, zonder dat Artist Bookings hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.

In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 7.a is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Artist Bookings het recht het desbetreffende Optreden door een andere gelijkwaardige Artiest te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de

Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Artist Bookings (gedeeltelijk) te annuleren.

De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Artist Bookings gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of de ter beschikking te stellen zaken.

Artikel 5. RECHTEN
De rechten (van intellectuele eigendom) op alle door Artist Bookings ontwikkelde en uitgewerkte concepten ten behoeve van (of onderdeel van) een evenement, welke aan Opdrachtgever worden gepresenteerd en/of ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen offertes, documentatie, ontwerpen, audio-opnames, video-materiaal en/of andere (schriftelijke) uitwerkingen, berusten uitsluitend bij Artist Bookings. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Artist Bookings van voornoemde concepten gebruik te maken of de inhoud hiervan aan derden kenbaar te maken.

Artikel 6. PRIJZEN
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Artist Bookings prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Artist Bookings gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief omzetbelasting en zonder de aan BUMA/STEMRA en/of de aan SENA af te dragen rechten;
In een Uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

Artikel 7. BETALINGEN
Tenzij uitdrukkelijk anders van tevoren schriftelijk is overeengekomen, dient de Opdrachtgever uiterlijk 30 (dertig) dagen voorafgaand aan het Optreden de betreffende factuur aan Artist Bookings betaald te hebben, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.
Bij nieuwe en particuliere opdrachtgevers kan een aanbetaling worden gevraagd.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan is deze van rechtswege in verzuim. Artist Bookings heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtgever in rechte nakoming te vorderen.

Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het aan Artist Bookings verschuldigde bedrag een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Artist Bookings tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van € 250,– (tweehonderdvijftig euro).
Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Artist Bookings in redelijkheid te maken kosten, waaronder mede begrepen de volledige juridische kosten, te vergoeden.

Artist Bookings is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Artist Bookings te verschaffen.
In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder van de Opdrachtgevers jegens Artist Bookings voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 5 van dit artikel heeft Artist Bookings het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.
De Opdrachtgever verplicht zich jegens Artist Bookings nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Toeleverancier en/of Artiest, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8. ANNULERING
De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. In geval de Opdrachtgever om wat voor reden toch tussentijds de overeenkomst beindigt respectievelijk het Optreden annuleert, zal de Opdrachtgever alle verliezen, kosten en gederfde winst aan Artist Bookings betalen. Deze vergoeding is direct opeisbaar.

De Opdrachtgever vrijwaart Artist Bookings volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, die voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 9. KLACHTEN
In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Artist Bookings gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. 

Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worden. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Artist Bookings per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Artist Bookings geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING
Artist Bookings kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van Artist Bookings of haar leidinggevenden. Indien en voor zover op Artist Bookings enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Artist Bookings uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag.

Artist Bookings is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende het evenement.

De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Artist Bookings of door derden – al dan niet tegen betaling – aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het Optreden van de Artiest. De Opdrachtgever vrijwaart Artist Bookings voor iedere aanspraak ter zake. 

In het geval van Meerwerk en/of Overmacht (als hierna bedoeld in artikel 12) komen alle (on)kosten van Artist Bookings, waaronder begrepen alle (on)kosten van – al dan niet door Artist Bookings ingeschakelde – derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Artist Bookings tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.
Onverminderd de bevoegdheid van Artist Bookings om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, vervolgschade daaronder begrepen, van Artist Bookings, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart Artist Bookings tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake.

Artikel 11. ONTBINDING
Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Artist Bookings gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 12. OVERMACHT
Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Artist Bookings diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor Artist Bookings als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:
– mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– een dag van nationale rouw;
– contingenterings- of andere overheidsmaatregelen
– werkstaking;
– natuurrampen;
– ziekte van de Artiest;
– het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Artist Bookings voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Artist Bookings.

Met inachtneming van artikel 10 lid 4 van deze voorwaarden is Artist Bookings in geval van overmacht gerechtigd: hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Artist Bookings hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt; hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of Optreden van de Artiest te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Het niet verkrijgen van enige noodzakelijke vergunning of ontheffingen aan de zijde van de opdrachtgever levert voor de opdrachtgever géén overmacht op.

Artikel 13. ONVERBINDENDHEID/HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet verbindende bepaling.

Artikel 14 GESCHILLEN
Op de door Artist Bookings gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Artist Bookings en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Artist Bookings gevestigd is bevoegd kennis te nemen, zulks onverlet de eventuele bevoegdheid van de kantonrechter.